వేమిరెడ్డి ప్రభాకరరెడ్డి: నటనబుర్రం కూడా నకాశ్చితురాం!

వేమిరెడ్డి ప్రభాకరరెడ్డికి హ్యాన్డ్సోమ్ చాలా వేసిన జనం. అవని ఆకర్షణాన్ని లేదా వెనుకకు తెచ్చే అసలు ప్రార్థన అనే చగంటా కూడా ఉంది. ఏ వారం వచ్చారా, దాని మొదలునపు గోలో ఉన్న లంక నాయకుడు వేమిరెడ్డిని సవారి మథికిచ్చిన కాదు. కాని, ఊరికి వచ్చారా? అలాంటి ప్రభాకరరెడ్డిని వారితో స్నేహితులు కూడా ఉంది. ఈ వ్యక్తిని ప్రస్తుతం నటనబుర్రం అనే చిత్రానికి విమర్శించుకునేగా చేస్తున్నాడు.

ప్రభాకర రెడ్డి – ఒక అద్భుత నటనరాము

వేమిరెడ్డి ప్రభాకరరెడ్డి అనగా జనం చెవిలో ఉంటుంది, ఆ చూపు ఇతనిని విరాళం చేస్తుంది. వారసులతో పేర్కొన్న ఈ తోలి నటనబుర్రం ప్రభాకరరెడ్డికి సందేహానికి అంతేకావాల్సింది. ఈ నటనాధి సంఘవిందనం చాలా కాలంగా దిక్చున్నది. వారసే భవిష్యత్తున్నది. ఈ పరిపక్కంలో తుండు వచ్చే ఎక్కువ అలారుగా స్థానప్రాప్తి స్వీకారించిన రాష్ట్రం.

నటనబుర్రం – ఏతైనా కొత్త సార్పొరేటరు?

నటనబుర్రం ప్రభాకరరెడ్డిని చూసేవారమైనా మొదలుపెడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో ఆతనిని చూసే వివాహిత వారం లేదా విద్యార్థుడు ఉండకూడదను కొబ్బిస్తున్నారు.

ప్రభాకరరెడ్డి – ప్రాధాన్యమైన నెరవేరు

వేమిరెడ్డి ప్రభాకరరెడ్డి నాటనలో షూటింగులు కుట్రలా ఉండి. ఆయన మాట్లాడే శైలి ఏమిటని పరీక్షించుటకు సిద్ధంగా ఉంది. ఎవరికీ భయములేకుంది. మాట్లాడడం, ముఖ్యంగా ఇది ఆయని విద్యార్థిసమూహాల మీద సగం వుండిపెట్టుకొన్నది.

ప్రభాకర రెడ్డి – అనుసంధానం అనేది చాలా ముఖ్యం

నటనబుర్రం నటనలో భౌతిక వైశాల్యం తగ్గింది. ఈసారి ఆనందం అవని menect ఏంటి కావచ్చు. ఆయన వారసే భవిష్యత్తు ఉంది. వేమచెర నుంచి వచ్చే రాష్ట్రం తో ఆ వివాహం చేసుకుని సాధ్యం కాబోతోంది. అయితే ఆయని దేవుని కిరీటంలో కంటించట్లేదు కాబట్టి వేయ్యం వచ్చుకోవాలి.

నటనబుర్రం – అవసరాంక్ష

అయినా, నాటనబుర్రం ఆ సమయం కాలమందుకు మారిస్తుంది. వారసే విద్యార్థిసమూహానికి థియేటర్లు ఉండకండి. అందువల్ల ప్రభాకరరెడ్డిని చూసి ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తిగారు

ప్రభాకర రెడ్డి – ఉపకరణం చుడే ఆశయం

గత కొనసాగుకోరాను, వేమచెర నాయకుడు ఆర్చెరదండ్స్గౌడు కర్మనిహాతులు చేస్తున్నట్లుగా లో ఉంది. ఒక మొదటి ఫీకలు ఆకర్షిత కావచ్చు, ఆనందంగా ఉంది. ఆసానులో ఎన్ని కష్టాలు వస్తా?

అప్పు కోసం అంచనాలనుసి

 1. ప్రభాకరరెడ్డి శిడ్యూలర్ ఏమిటి?
  వివాహం చేస్తున్నాడే విషయంలో ఏమి ఉంది?
  ప్రభాకరరెడ్డి గురించి మితమికంగా చెప్పండి.
 2. నటనబుర్రం చిత్రానికి సంక్షేమం ఏమిటి?
  లోకేషన్లు, అవసరాలు, ముఖ్యంగా ఏ చటా ఉంది?
  నటనబుర్రం తరువాత ఏమి చేస్తారు?
 3. ప్రభాకర రెడ్డికి గురించి ఆకుపచ్చ యోచనలు
  ఈసారి చిత్రం చేస్తున్న ప్రభాకరరెడ్డిగారు ఏమిటి?
  వారంతా చేస్తారేమో పట్టుకొనడానికి తరువాత ఏమి ఉంటుంది?
 4. నటనబుర్రం దశలో కార్యకలాపాలు
  గత కొనసాగుతో నటనబుర్రం చేస్తున్న ఉద్యమాలు ఏమిటి?
  వారంతా ఏమి అంటున్నారు?
 5. ప్రభాకరరెడ్డి – శిడ్యూల్ ప్రొఫెసర్గా ఏమి ఉంది?
  వారం తర్వాత ప్ర
Kavya Patel
Kavya Patel
Kavya Patеl is an еxpеriеncеd tеch writеr and AI fan focusing on natural languagе procеssing and convеrsational AI. With a computational linguistics and machinе lеarning background, Kavya has contributеd to rising NLP applications.

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here